Thema’s

Werkplaats Architecten heeft plezier in het werk en in het samen werken. In de werkplaats en op locatie. Goede plannen ontstaan door een intensieve wisselwerking met betrokkenen en experts. Integraal, transparant, stapsgewijs. Zodat we weloverwogen keuzes kunnen maken om het ontwerp te sturen in de richting waar iedereen zich in kan herkennen.

Architectuur is voor ons per definitie een optimistisch vak, gericht op toekomst. In het bijzonder omdat je pas iets kan ontwerpen vanuit de overtuiging dat je daarmee een bijdrage levert aan verbetering van ons welzijn.

Werkplaats Architecten richt zich op maatschappelijke opgaves, woningen, zorg en onderwijs. Wij hebben ervaring met seriematige woningbouw, als ook woonhuizen voor particulieren, scholen en verpleeghuizen. WA werkt zowel aan nieuwbouwopgaven als aan projecten op het gebied van verduurzaming, renovatie en cultureel erfgoed.

Onderhanden werk betreft zowel nieuwbouw als renovatie en verduurzaming van woningbouw in diverse stedelijke contexten, verpleeghuiszorg en een sporthal.

Gereedschap

In de werkplaats liggen de gereedschappen om dingen te maken. Wij maken plannen, ontwerpen en geven adviezen. Dat is niet een doel op zichzelf, maar een blauwdruk voor vernieuwing en verbetering van onze woon- en leefomgeving. Met als uitgangspunt de wensen van de opdrachtgever, en met evenveel interesse voor de mogelijkheden van de locatie, vragen we ons of hoe een nieuwe werkelijkheid eruit kan zien. In essentie gaat ons werk om zoveel meer dan een bouwplan dat voldoet aan het programma van eisen. Wat is echt belangrijk, hoe willen wij leven met z’n allen in de stad, met natuur, nu – maar vooral in de toekomst? En hoe kunnen we dit het makkelijkst bereiken – op korte termijn, op lange termijn?

Ons werk begint met het stellen van de goede vragen, met discussiëren om inzicht te krijgen in alle problematieken van de opgave, zoeken naar de richting voor een oplossing.

Daarbij hanteren wij een heldere communicatie en gebruiken ons gezond verstand en onze ervaring als ontwerper en als mens. Wij zijn architecten, dus meestal ontwerpen wij gebouwen of stedelijke plannen. Dat kan starten met een advies, een studie of een schets en kan doorlopen tot een technisch ontwerp of begeleiding van de uitvoering. Bij elk project bezien we met welke mensen en partijen we het ontwerpteam het beste kunnen samenstellen.

Gezondheid

We leven steeds dichter op elkaar. Toenemende verstedelijking gaat hand in hand met sociaal maatschappelijke problemen. Denk aan eenzaamheid, onveiligheid, burn-outs, obesitas, dementie. Tegelijk worden bestaande ecosystemen uit hun evenwicht gebracht, raakt onze verhouding met de natuur en de voedselproductie zoek en lopen we achter de feiten aan om dit op te lossen.

De woningbehoefte blijft hoog en daarmee staan ecologie en biodiversiteit, gemeenschapszin en gezond leven, onder druk. In gebouw- en gebiedsontwikkeling is het daarom nodig om impliciet te focussen op een groene, sociale en gezonde stad.

Wij zien kansen in de ontwikkeling en herontwikkeling van woningen en woongebieden. Om onze leefomgeving en gebouwen zo in te richten dat contact vanzelfsprekend is en mensen niet vereenzamen en vervreemden van elkaar. Om mensen meer  te laten bewegen en aandacht te geven aan voeding, zelfbewust of minder bewust, vanzelf. Waar het klimaat níet onder lijdt en waar duurzaamheid en circulariteit een ‘way of life’ zijn. En waar het natuurlijk fijn is om te zijn.

Werkplaats Architecten voelt zich onder meer geïnspireerd door de Blue Zones, de plekken op de wereld waar mensen ouder worden dan gemiddeld. Zoals bijvoorbeeld beschreven in ‘Ikigai – Het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven’.

Renovatie

Bestaande bouw met complexe problematieken heeft expertise nodig van architecten. Onze inbreng voor verbeterplannen, eventueel afgewogen tegen sloop/nieuwbouw, leidt tot weloverwogen plannen die extra waarde toevoegen.

Niet alleen wat we graag willen is uitgangspunt, bestaande bouw dwingt tot analyse: Wat is het beste voor het gebouw?

In het lange leven van gebouwen wordt onderhoud gepleegd en vinden verbouwingen plaats. Het gebouw is op een gegeven moment niet meer functioneel en voldoet dan niet meer aan eisen van deze tijd. Als de complicaties veelomvattend zijn, is het nodig een compleet plan voor verbetering te maken. Bouwtechnisch en woontechnisch. Zo’n plan is ook een esthetisch plan: herstel en handhaven van het oorspronkelijk beeld, bijvoorbeeld bij erfgoed en beeldbepalende gebouwen, of verbetering van de uitstraling.

In onze werkwijze, op basis van historisch, functioneel en bouwtechnisch onderzoek, en met de inbreng van alle toegevoegde adviseurs, doet WA onderzoek en stemt het ontwerp daar integraal op af. Thema’s in ons werk: goede woningplattegronden, herbestemming, optimaliseren en herprogrammeren, bewonersparticipatie, verduurzaming en circulariteit, kostenbewust investeren voor korte of langere termijn, combinatieprojecten bestaande bouw en nieuwbouw.

BIM

Dé grote meerwaarde in de gereedschapskist van het ontwerp is ‘building information modelling’. 3d modelleren leidt tot veel beter inzicht in de bouwwijze en voorkomt fouten in de uitvoering. Daarmee wordt het bouwen efficiënter, goedkoper en beter uitgevoerd.

In het ontwerp vindt de 3d afstemming plaats van gebouwmodellen: het bouwkundig model in samenhang met de modellen voor constructie en installatie. De architect is hierin de spin in het web. Aan gebouwonderdelen toegevoegde data leggen bovendien specificaties (bestek) en calculaties (kosten) van het ontwerp vast. De gebouwmodellen kan een aannemer gebruiken voor inpassing van onderdelen van leveranciers in de uitvoering, waarmee de gebouwkwaliteit en bouwefficiency exponentieel toeneemt, en kan een beheerder gebruiken voor onderhoud. Uiteindelijke doel is reductie van de TCO, de ‘total costs of ownership’, dus inclusief de kosten in de gebruiksfase.

Werkplaats Architecten start het ontwerpproces met het modelleren van het 3d bouwkundig model en stemt haar dienstverlening af op de wensen van opdrachtgever en bouwende partijen.

Projecten
Introductie

Delen: