Thema’s

Werkplaats Architecten heeft plezier in het werk en in het samenwerken. In de werkplaats en op locatie. Goede plannen ontstaan in een intensieve wisselwerking met alle belanghebbenden en experts. Wij vinden het belangrijk het ontwerp met weloverwogen keuzes te sturen in een richting waar iedereen zich in kan herkennen. Integraal, transparant en stapsgewijs.

Architectuur is voor ons per definitie een optimistisch vak dat gericht is op toekomst. In het bijzonder omdat je pas iets kan ontwerpen vanuit de overtuiging dat je daarmee een bijdrage levert aan verbetering van ons welzijn. Dit gegeven is voor ons van belang, in alle facetten van het vak.

Werkplaats Architecten richt zich met overtuiging op opgaves op het gebied van woningbouw, zorg en onderwijs. Hierbij kunt u denken aan scholen, verpleeghuizen of een sporthal. En op het gebied van woningbouw ontwerpt WA zowel seriematige bouw voor corporaties en ontwikkelaars als particuliere gebouwen.

Onze expertises en onderhanden werk betreffen behalve nieuwbouw ook projecten op het gebied van verduurzaming, renovatie en cultureel erfgoed.

Gereedschap

In de werkplaats liggen de gereedschappen om dingen te maken. Zo maken wij plannen, ontwerpen en geven wij adviezen. Dat is niet een doel op zichzelf, maar een blauwdruk voor vernieuwing en verbetering van onze woon- en leefomgeving. Met als uitgangspunt de wensen van de opdrachtgever en met evenveel interesse voor de mogelijkheden van de locatie, vragen we ons af hoe een nieuwe werkelijkheid eruit kan zien. In essentie gaat ons werk om zoveel meer dan een bouwplan dat voldoet aan het programma van eisen; wat is echt belangrijk, hoe willen wij leven met z’n allen in de stad, met de natuur, nu – maar vooral in de toekomst? En hoe kunnen we dit het makkelijkst bereiken – op korte termijn, op lange termijn?

Ons werk begint met het stellen van de goede vragen. Door discussie en onderzoek krijgen we inzicht in de problematieken van een opgave. Zo gaan wij op zoek naar een goede oplossing.

Hierbij hanteren wij een heldere communicatie en gebruiken ons gezond verstand en onze ervaring als ontwerper en als mens.

Voor elk plan, ontwerp of idee kunt u bij ons terecht voor een advies, een studie of een schets en dat kan op den duur uitmonden in een technisch ontwerp of een begeleiding in de uitvoering. Bij elk project bezien wij met welke mensen en partijen we het ontwerpteam het beste kunnen samenstellen.

Gezondheid

We leven steeds dichter op elkaar. Toenemende verstedelijking gaat hand in hand met sociaal maatschappelijke problemen. Denkt u bijvoorbeeld aan eenzaamheid, onveiligheid, burn-outs, obesitas en dementie. Tegelijkertijd worden bestaande ecosystemen uit hun evenwicht gebracht, raakt onze verhouding tot de natuur en voedselproductie uit balans en voelt een oplossing vaak als dweilen met de kraan open.

De woningbehoefte blijft hoog en daarmee staan ecologie en biodiversiteit, gemeenschapszin en gezond leven, onder druk. In gebouw- en gebiedsontwikkeling is het daarom nodig om impliciet te focussen op een groene, sociale en gezonde stad.

In het oplossen van deze problemen, dragen wij ons steentje bij in de ontwikkeling en herontwikkeling van woningen en woongebieden. Dit doen wij door onze leefomgeving en gebouwen zo in te richten dat contact vanzelfsprekend is en mensen niet vereenzamen en vervreemden van elkaar. Door strategische groene ruimtes of gemeenschappelijke plekken met verblijfskwaliteiten te maken, kun je er bijvoorbeeld bereiken dat mensen meer bewegen én meer in harmonie met de natuur komen. Zo denken wij na over een leefomgeving die gezond is, toegankelijk en zoveel mogelijk eenzaamheid uit de weg gaat. En waar het klimaat niet onder lijdt en waar duurzaamheid en circulariteit in de leefomgeving geworteld zijn. En waar het fijn is om er te zijn.

Werkplaats Architecten voelt zich onder meer geïnspireerd door de Blue Zones, de plekken op de wereld waar mensen ouder worden dan gemiddeld. Zoals bijvoorbeeld beschreven in ‘Ikigai – Het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven’.

Renovatie

Bestaande bouw met complexe problematieken heeft expertise nodig van architecten. Onze inbreng voor verbeterplannen, eventueel afgewogen tegen sloop/nieuwbouw, leidt tot weloverwogen plannen die extra waarden toevoegen.

In renovatie is niet alleen bestemming het uitgangspunt; een bestaande bouw dwingt namelijk ook tot verdere analyse: wat is het beste voor het gebouw?

In het lange leven van gebouwen wordt onderhoud gepleegd en vinden verbouwingen plaats. Een gebouw is op een gegeven moment niet meer functioneel en voldoet dan niet meer aan eisen van deze tijd. Als de complicaties veeleisend zijn, is het nodig een compleet plan voor verbetering te maken: bouwtechnisch en woontechnisch. Zo’n plan is ook van esthetische aard: herstel en handhaven van het oorspronkelijk beeld is uiteraard van belang bijvoorbeeld bij erfgoed en beeldbepalende gebouwen, maar een goede esthetische ingreep verbetert de uitstraling en verduurzaamt het gebouw op lange termijn.

In de renovatie wordt onze werkwijze bepaald door onderzoek van historische, functionele en bouwtechnische aard. WA hecht groot belang aan de inbreng van alle toegevoegde adviseurs. Op basis hiervan kan een integraal ontwerp tot stand komen.

Thema’s in ons werk zijn goede woningplattegronden, herbestemming, optimaliseren, herprogrammeren, bewonersparticipatie, verduurzaming en circulariteit.

BIM

Dé grote meerwaarde in de gereedschapskist van het ontwerp is building information modelling. 3D-modelleren leidt tot veel beter inzicht in de bouwwijze en voorkomt fouten in de realisatie. Hierdoor wordt het bouwen efficiënter, goedkoper en beter uitgevoerd.

In het ontwerpproces wordt gebruik gemaakt van 3D-modelleren. Hierin wordt het bouwkundig model afgestemd op de modellen voor constructie en installatie. Deze modellen zijn daarbij ook nuttig omdat zij verschillende soorten inzichten bieden voor elke belanghebbende partij. De architect overziet de verschillende perspectieven en is daarmee de spin in het web. Vervolgens worden data aan gebouwonderdelen in het model toegevoegd, waarmee specificaties (bestek) en calculaties (kosten) worden vastgelegd. De gebouwmodellen kunnen door de bouwer worden gebruikt voor het implementeren van onderdelen door leveranciers. De modellen kunnen door de beheerder worden gebruikt voor onderhoud van het gebouw. Hierdoor neemt de kwaliteit van het gebouw en efficiëntie van het bouwen sterk toe. Het uiteindelijke doel is de reductie van de total costs of ownership, inclusief de kosten in de gebruiksfase.

Werkplaats Architecten start in het ontwerpproces met het maken van een 3D-bouwkundig model en stemt haar dienstverlening af op de wensen van de opdrachtgever en de bouwende partijen.

Projecten
Introductie

Delen: